ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี 65 หมู่ 3 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 037 214 728 โทรสาร 037 214 727 E-Mail prbjc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
อื่นๆ
 1. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ประจำศาลประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
 2. ประกาศเปิดให้บริการการรับและการจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของธนาคารกรุงไทย
 3. ประกาศการให้บริการการรับและการจ่ายเงินนอกเหนือจากเงินสดหรือเช็ค
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน
 5. ให้ผู้พิพากษาสมทบมาปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนมกราคม 2561
 6. ให้ผู้พิพากษาสมทบมาปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 7. ประกาศ เรื่องการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
 8. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ประจำศาลประจำเดือนธันวาคม 2560
 9. ให้ผู้พิพากษาสมทบมาปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
 10. ให้ผู้พิพากษาสมทบมาปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนธันวาคม 2560
ระเบียบ
อื่นๆ
 1. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2526
 2. พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
 3. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2545
 4. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
 5. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสติด พ.ศ.2550
 6. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2545
 7. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
 8. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดมาตรการแทนการพิพากษาคดี
 9. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
 10. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหลังฟ้องคดี
 11. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการพิจารณากระบวนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูชั้นก่อนฟ้องคดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

36

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยผู้พิพากษา และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางสาวพยอม ติ๊บสุข เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี ณ บ้านม่วงคำ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ และเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ ณ วัดม่วงคำ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 4
พ.94/60
นัดไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.95/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.96/60
นัดไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.98/60
นัดไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)