ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี 65 หมู่ 3 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 037 214 728 โทรสาร 037 214 727 E-Mail prbjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
อื่นๆ
 1. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ประจำศาลประจำเดือนเมษายน 2561
 2. ให้ผู้พิพากษาสมทบมาปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนเมษายน 2561
 3. ให้ผู้พิพากษาสมทบมาปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนมีนาคม 2561
 4. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ประจำศาลประจำเดือนมีนาคม 2561
 5. ประกาศเปิดให้บริการการรับและการจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของธนาคารกรุงไทย
 6. ประกาศการให้บริการการรับและการจ่ายเงินนอกเหนือจากเงินสดหรือเช็ค
 7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน
 8. ประกาศ เรื่องการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
ระเบียบ
อื่นๆ
 1. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2526
 2. พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
 3. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2545
 4. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
 5. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสติด พ.ศ.2550
 6. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2545
 7. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
 8. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดมาตรการแทนการพิพากษาคดี
 9. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
 10. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหลังฟ้องคดี
 11. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการพิจารณากระบวนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูชั้นก่อนฟ้องคดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

26

                  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 นายธนศักดิ์ ใจหาญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี  จัดโครงการร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ในระหว่างวันที่ 14-27 มีนาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน ได้ฝึกอาชีพอันเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ทำให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และป้องกันไม่ให้เยาวชนกระทำความผิดซ้ำอีก โดยมีคณะผู้พิพากษาสมทบ คณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี และคณะอาจารย์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมต้นโพธิ์ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
อ.125/60
ฟังคำสั่งคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.51/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.