ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี 65 หมู่ 3 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 037 214 728, 037 215 711 โทรสาร 037 214 729 E-Mail prbjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
เกร็ดความรู้
ประกาศ
แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมาย
 1. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ประจำศาลประจำเดือนมิถุนายน 2561 (แก้ไข)
 2. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ประจำศาลประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (แก้ไข)
 3. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ประจำศาลประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 4. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ประจำศาลประจำเดือนมิถุนายน 2561
 5. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ประจำศาลประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 6. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ประจำศาลประจำเดือนสิงหาคม 2561
 7. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ประจำศาลประจำเดือนสิงหาคม 2561 (แก้ไข)
 8. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ประจำศาลประจำเดือนกันยายน ถึง ธันวาคม 2561
 9. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ประจำศาล (แก้ไข) (นายสาคร เปรมศรี ขอถอนตัวฯ)
 10. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ประจำศาล (แก้ไข) (ว่าที่ร้อยตำรวจเอกทศพล ผลพูน ขอถอนตัวฯ)
อื่นๆ
 1. ประกาศเปิดให้บริการการรับและการจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของธนาคารกรุงไทย
 2. ประกาศการให้บริการการรับและการจ่ายเงินนอกเหนือจากเงินสดหรือเช็ค
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน
 4. ประกาศ เรื่องการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
 5. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
ระเบียบ
อื่นๆ
 1. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2526
 2. พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
 3. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2545
 4. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
 5. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสติด พ.ศ.2550
 6. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2545
 7. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
 8. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดมาตรการแทนการพิพากษาคดี
 9. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
 10. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหลังฟ้องคดี
 11. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการพิจารณากระบวนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูชั้นก่อนฟ้องคดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

7

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยนายธนศักดิ์ ใจหาญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายทศพรรณ คงเพียรธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธี ณ วัดแก้วพิจิตรพระอารามหลวง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 4
อ.141/59
ฟังผลการปฏิบัติมาตรการ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.39/61
นัดฟังผลฯ ม.132 ว.2
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.41/61
นัดฟังผลฯ ม.132 ว.2
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.98/61
นัดสอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00