ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี 65 หมู่ 3 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 037 214 728 โทรสาร 037 214 727 E-Mail prbjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมาย
 1. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ประจำศาลประจำเดือนมิถุนายน 2561 (แก้ไข)
 2. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ประจำศาลประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (แก้ไข)
 3. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ประจำศาลประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 4. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ประจำศาลประจำเดือนมิถุนายน 2561
 5. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ประจำศาลประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 6. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ประจำศาลประจำเดือนสิงหาคม 2561
 7. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ประจำศาลประจำเดือนสิงหาคม 2561 (แก้ไข)
ระเบียบ
อื่นๆ
 1. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2526
 2. พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
 3. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2545
 4. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
 5. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสติด พ.ศ.2550
 6. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2545
 7. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
 8. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดมาตรการแทนการพิพากษาคดี
 9. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
 10. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหลังฟ้องคดี
 11. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการพิจารณากระบวนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูชั้นก่อนฟ้องคดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

51

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 นาฬิกา นายธนศักดิ์ ใจหาญ ผู้พิพากษาหัวหนัาศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมในงานศพ นางจําลอง สีห์ประเสริฐ มารดาของนางรุ้งเพชร์ สีห์ประเสริฐ ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจําศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อํานวยการสํานักงานประจําศาลฯ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดป่าทรงคุณ ตําบลดงพระราม อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 5
ตจ.44/61
ผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
ตจ.45/61
ผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
พ.40/61
ให้ผู้ร้องวางค่าธรรมเนียม
เวลา 0
อ.197/58
นัดสอบถามตามรายงานความประ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.29/61
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.