ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี 65 หมู่ 3 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 037 214 728 โทรสาร 037 214 727 E-Mail prbjc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
อื่นๆ
 1. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ประจำศาลประจำเดือนเมษายน 2561
 2. ให้ผู้พิพากษาสมทบมาปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนมีนาคม 2561
 3. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ประจำศาลประจำเดือนมกราคม 2561
 4. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ประจำศาลประจำเดือนมีนาคม 2561
 5. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ประจำศาลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 6. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ประจำศาลประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
 7. ประกาศเปิดให้บริการการรับและการจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของธนาคารกรุงไทย
 8. ประกาศการให้บริการการรับและการจ่ายเงินนอกเหนือจากเงินสดหรือเช็ค
 9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน
 10. ให้ผู้พิพากษาสมทบมาปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนมกราคม 2561
 11. ให้ผู้พิพากษาสมทบมาปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 12. ประกาศ เรื่องการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
 13. รับสมัครทนายความที่ประสงค์จะรับเป็นทนายความในคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
 14. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ประจำศาลประจำเดือนธันวาคม 2560
 15. ให้ผู้พิพากษาสมทบมาปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
 16. ให้ผู้พิพากษาสมทบมาปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนธันวาคม 2560
ระเบียบ
อื่นๆ
 1. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2526
 2. พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
 3. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2545
 4. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
 5. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสติด พ.ศ.2550
 6. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2545
 7. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
 8. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดมาตรการแทนการพิพากษาคดี
 9. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
 10. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหลังฟ้องคดี
 11. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการพิจารณากระบวนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูชั้นก่อนฟ้องคดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

46

    เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 นายธนศักดิ์ ใจหาญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.วัชรพันธ์ ปัญญาเนรมิตรดี ผู้กำกับการตำรวจสถานีตำรวจภูธรวังขอนแดง ในโอกาสเข้าอวยพรและขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 และประสานความร่วมมือการปฏิบัติราชการร่วมกัน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านข่าว