ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี 65 หมู่ 3 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 037 214 728, 037 215 711 โทรสาร 037 214 729 E-Mail prbjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการอบรม เรื่อง การดำเนินงานตามมาตรการพิเศษ แทนการดำเนินคดีอาญาและการประชุมจัดทำแผนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชน และครอบครัว

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี  จัดโครงการอบรม เรื่อง การดำเนินงานตามมาตรการพิเศษ แทนการดำเนินคดีอาญาและการประชุมจัดทำแผนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชน และครอบครัว
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา นายธนศักดิ์  ใจหาญ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม เรื่อง การดำเนินงานตามมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาและการประชุมจัดทำแผนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้แก่คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู เด็ก เยาวชน และครอบครัว ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีการแสดงบทบาทสมมุติ ให้คณะผู้พิพากษาสมทบมีความรู้ความเข้าใจ และปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี 


เอกสารแนบ