ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี 65 หมู่ 3 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 037 214 728, 037 215 711 โทรสาร 037 214 729 E-Mail prbjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
         เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นายธนศักดิ์  ใจหาญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  โดยนำคณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลฯ และบุคลากรศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  และร่วมกันทำกิจกรรมปลูก - ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ Big Cleaning Day บริเวณหน่วยงาน รวมถึงถนน และภูมิทัศน์โดยรอบอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรีหลังใหม่ (ศาลจังหวัดปราจีนบุรีหลังเก่า)


เอกสารแนบ