ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี 65 หมู่ 3 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 037 214 728, 037 215 711 โทรสาร 037 214 729 E-Mail prbjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี เข้าเยี่ยมเด็กและเยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๑ จังหวัดระยอง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี  เข้าเยี่ยมเด็กและเยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๑ จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายธนศักดิ์ ใจหาญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลฯ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี เข้าเยี่ยมเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี ตามโครงการผู้พิพากษาสมทบเยี่ยมเด็กเยาวชนในสถานพินิจฯ หรือศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนฯ หรือสถานศึกษาอื่นประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อให้คำปรึกษาและให้กำลังใจแก่เด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิด ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๑ จังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


เอกสารแนบ